Algemene informatie

Praktijkinformatie

VBAG lidmaatschapsnummer: 21603001

RBCZ licentie: 912113R

AGB code natuurgeneeskunde: 90-101984

Kvk nummer; 01158298

Klacht- en tuchtrecht

Via het VBAG ben ik aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie Quasir en val ik onder het klacht- en tuchtrecht van het TCZ.

Bij geschillen kunt u, indien u er niet onderling uitkomt:

1.      Schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van de VBAG of TCZ.

2.      Een klachtenformulier bij de VBAG ledenadministratie aanvragen; ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzendingen zal de envelop niet openen als daarop “klachtencommissie” is vermeld. De klachtenfunctionaris zal onderzoek doen naar uw klacht en u eventueel met het formuleren van uw klacht assisteren. Doel is om gezamenlijk (cliënt, therapeut en klachtenfunctionaris) tot een oplossing te komen.

3.      Is er na de wettelijke termijn van 6 weken (uiterlijk 10 weken) geen voor u bevredigende oplossing dan kunt u naar de Burgerlijke rechter of naar de geschillencommissie (art. 18-23 Wkkgz). Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie Quasir (www.quasir.nl). De geschillencommissie voorkomt dat de weg naar de rechter moet worden bewandeld, maar volgt wel een juridische procedure volgens de Wkkgz. De geschillencommissie doet uiterlijk binnen 6 maanden na het voorleg van het geschil een bindende uitspraak.

WBGO en Wkkgz

De rechten en plichten van client en zorgverlener zijn onder meer vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WBGO) en de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit behelst onder meer de verplichting tot het opstellen van een cliëntendossier en de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

·         De client heeft recht op inzage in zijn/haar eigen dossier.

·         De therapeut heeft geheimhoudingsplicht. Schriftelijke gegevens worden alleen met uitdrukkelijke goedkeuring van de client aan derden (artsen, collega’s) overhandigd. De therapeut mag, voor zover dat noodzakelijk is voor de advisering, mondeling overleg voeren met andere beroepsbeoefenaren, waarbij hij/zij de privacy van de client respecteert.

·         De therapeut verplicht zich de client correct door te verwijzen naar een collega therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend of toereikend is.

·         De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 12 jaar doet dat uitsluitend op basis van schriftelijk verkregen toestemming van beide ouders, mits ze beide ouderlijke gezag hebben.

·         De therapeut verricht de behandeling bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een gezaghebbende ouder. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling.

·         Bij kinderen tussen de 12 jaar en de 16 jaar die wilsbekwaam zijn, is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk, hierover nemen het kind en de gezaghebbende ouders samen een beslissing.

·         De ouders verplichten zich in het anamnese gesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

·         Kinderen vanaf 16 jaar en wilsbekwaam zijn bevoegd om zelfstandig een behandelovereenkomst met een therapeut aan te gaan, zonder toestemming van de ouders.

·         De therapeut volgt bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld de 5 stappen van de meldcode van het Ministerie van Volksgezondheid.